TR EN
KVKK Aydınlatma Metni
KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Olgu Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ’nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu: Olgu Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Beta Binası No:207/AG Zemin Kat No:11 DEPARK, BUCA-İZMİR

MERSİS no: 0641001360000012

Ticaret sicil no: 65917

Tel: +90 (232) 444 65 48

Web sitesi: www.olgu.com.tr

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.olgu.com.tr web sitesinde yer alan Kişisel Veri Politikası’ ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Pazar araştırması yapılması,

 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

 • İrtibat/iletişim sağlanması,

 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

 • Olgu tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

 • Sosyal medya paylaşımlarında Olgu şirketi çalışanların, Müşterilerin, Müşteri İlgililerinin tanıtılması,

 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

 • Olgu şirketi çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

 • Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

 • Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket araçlarının takibi,

 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,

 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,

 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

2. İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

 • Danışmanlar

 • Denetim firmaları

 • Hizmet alınan firmalar

 • İşbirliği yapılan firmalar

 • Müşteriler

 • Pay sahipleri

 • Tedarikçiler

 • Teknopark yönetimi (Yönetici şirket)

 • Bankalar ve finans kuruluşları

 • Yargısal merciler ve kamu otoriterleri

3. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve toplamamızın hukuki sebepleri nelerdir?

Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Veri toplama sürecimiz;

 • Web Sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden;

 • Sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla;

 • Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

4. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 • Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

5. Haklarınızı kullanmanız durumunda yapmanız gerekenler nelerdir?

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, aşağıdaki linke tıklayarak Kişisel Veri Politikası 17. Maddedeki form örneğini doldurarak, ıslak imzalı olarak, şirketimizin “Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Beta Binası No:207/AG Zemin Kat No:11 DEPARK, BUCA-İZMİR” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.-

Olgu Şirketinin kişisel veri politikasını görmek için tıklayınız.